Google+
se konpagni ki diriz troupo, donn zot manze ek organiz bann aktivite tir dile. Mo invit zot vinn dekouver mo laferm
a partir le 20 Out 2014!
VIZIT GIDE :
Merkredi: 14 zer (Angle/Franse)
Samdi: 09 zer (Angle)
Samdi: 14 zer (Franse)
Nou zouenn laba!
Pou ransegnman, telefonn lor 52 50 79 93 Mwa mo apel Mia. Mo viv dan enn laferm dan Moris, lao dan Salazie, kot la natir li bien ver, pre kot La Nicolière. Dan tou ban vas ki donn dile, mo mem larenn, vreman! Mo sorti depi enn ras pir ki vinn depi lil ki apel Jersey. Dan tou ban vas, mo mem ki donn dile ki pli ris! Lakoz sa mem, isi nou pasteriz mo dile dousma dousma pou ki zot kapav gagn plis vitaminn ek enn gou bien fre.
PASTERIZASION
Pasterizasion se enn tretman ek lasaler, me dousma dousma. Tretman pasterizasion li gard pli boukou eleman nitritif dan dile. Ena zis enn tigit vitaminn ki perdi – pa boukou kouma dan lezot tretman. Samem ki fer ki dile Mia li pli nourisan ek so gou pli fre. Dile ki pasterize li ena plis vitaminn ki dile UHT parski sa tretman UHT-la so saler mont for enn sel kou, lerla li detrir bann vitaminn ki frazil. Dan tablo ki anba, so komparezon bien kler: KI MANIER TRETMAN EK LASALER ENA ENN IMPAKT LOR VITAMINN DAN DILE (PAR LIT).
MO RAS Mo ras sorti depi lil Jersey. Se enn lil ki apartenir a la Grande Bretagne. Sa lil-la li dan lamer ki apel La Manche ki separ Langleter ek Lafrans. Lakoz mo ras sorti lor sa lil-la, tou dimounn appel mwa vas Jerziez.
Parey kouma tou bann vas ki donn dile, mwa osi mo pena enn gro lekor – mo pli tipti. Mo pwal ena enn kouler maron-rouz. Ena de fwa ena bann tas blan lor la.
Dan lemond, ena de ras ki seleb pou prodiksion dile – ena mo ras Jerziez ek ena enn ras ki apel Prim Holstein –fasil pou rekonet sa ras-la osi parski li so pwal nwar avek bann tas blan. Mo kamarad Prim Holstein li seleb pou so kantite dile ki li kapav done.
Mwa, mo mem sampion lor kalite dile ! Mo dile ki extra ris – li kontenir boukou eleman enerzetik, proteinn ek eleman mineral. Lakoz samem, mo mem premie parmi tou bann ras vas ki donn dile lor kalite ek rises mo dile.
Avek sa, mo ena enn karakter bien kalm. Fasil pou okip mwa dan elevaz, lor laferm. Mo bien kirye ek mo bien afektie, mo pa rezimbe kan bros mwa ou swa kan mas mwa ek mo telman dosil ki mem bann zenfan kapav okip mwa.
Ki manier enn vas ariv donn dile ?
Kan enn vas gagn enn baba (ki apel enn vo), so dile monte pou li kapav nouri so vo. Wi ! - Parey enn mama mem ! Kan vo-la fek ne, vas-la pou prodwir enn dile spesial ki extra ris ki apel kolostrom. Wi ! – Ankor parey kouma enn mama mem ! Dan kolostrom ena tou seki bizin pou nouri ti vo ek protez so lasante. Apre enn semenn vas-la pou komans donn so dile normal. Lerla, kan tir so dile tou lezour, vas-la prodwir plis ki bizin pou nouri so vo. Seki li done an plis servi pou vinn konplet nou alimantasion.
MIA FARM
Belvedère Road,
Salazie,
Île Maurice Tél. : 5250 7993 Email: mia@agreenculture.mu